Novinky

Inzerát - školní asistent
30.07.2020

Naše zařízení přijme školního asistenta (prostředky na platy hrazeny z dotace EU)

výše úvazku : 0,3 ( v MŠ a ŠD)

nutnost: kurz pro asistenta pedagoga nebo pedagogické vzdělání
(pracovník bude zaměstnán jako nepedagogický pracovník)

nástup: od 1.9.2020 (na dobu určitou a to do 31.8.2021)

platové ohodnocení: 8.platová třída

Životopisy prosíme zasílat na : [email protected]

Vyhlášení ředitelského volna - 29.6. a 30.6. 2020
02.06.2020

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 29.6.2020 a úterý 30.6.2020 pro žáky školy ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně školní jídelny.
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Výsledek správního řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
26.05.2020

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2020 ve školním roce 2020/2021

Registrační číslo:
8
1
7
15
16
3
6
2
17
14
9
11
13
5
10
4

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

v Dlouhém Mostě dne 26.5.2020

Doplňující informace k nástupu 25. 5. do základní školy i do mateřské školy
21.05.2020

Vážení rodiče,
děkujeme všem za podání informace k datu 18.5. 2020 k nástupu žáků do základní školy i k nástupu dětí do mateřské školy. Konkrétní informace obdrží zákonní zástupci nastupujících dětí a žáků mailem.

Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020
12.05.2020

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem otevíráme pouze jedno oddělení mateřské školy. Důvodem pro toto rozhodnutí je splnění podmínek daných pokyny MŠMT k provozu mateřských škol do konce školního roku, zejména co se týká personálního zabezpečení. Dále jsme vycházeli z předběžného zájmu, který jsme vyhodnotili na základě vašeho vyjádření v dotazníku.
Docházka do konce tohoto školního roku je dobrovolná a je na zvážení každého rodiče, zda bude jeho dítě v tomto krizovém období mateřskou školu navštěvovat.
Školné se za měsíc květen bude ve výši 200,- Kč, v měsíci červnu 500,- Kč. Děti, které v tomto období do MŠ vůbec nepůjdou, školné platit nebudou.
Pro děti, které zůstanou doma, bude nadále probíhat vzdělávání distančně, tj. přes Facebook.
Rodiče dětí, kteří projevili zájem o MŠ od 25. 5. byli kontaktováni telefonicky. Konkrétní informace k obnovení provozu a pravidel k dodržování epidemiologických opatření obdrží mailem.
Rodičům ostatních dětí děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Úplata školného a stravného v MŠ do konce školního roku
11.05.2020

Úprava školného a stravného do konce školního roku 2019/2020 zde.

Výsledek správního řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
07.05.2020

Do prvního ročníku byli přijati žáci pod těmito registračními čísly:

1
4
5
6
9
14
16
17
7
8
10
13
18
2
3
11
12

Do prvního ročníku bylo přijato 17 žáků.

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Informace o obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020
05.05.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření bude naše mateřská škola otevřena ve stejném termínu jako základní škola, tj. od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických opatření.
(Celý dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 naleznete v Dokumentech školy)

Děkuji všem za vyplnění dotazníku, díky kterému jsme mohli zmapovat předběžný zájem o návštěvu mateřské školy do konce tohoto školního roku.
Po vyhodnocení jsme dospěli k závěru, že otevřeme pouze jedno oddělení mateřské školy. K tomuto rozhodnutí nás také vedou personální a technické podmínky. Skupinka dětí ve třídě bude stálá a neměnná. Provozní doba MŠ bude v obvyklém časovém rozmezí od 6.30 hod do 16.30 hod. Rodiče dětí, kteří v dotazníku projevili zájem o návštěvu MŠ do konce šk. roku, budou v nejbližších dnech o podmínkách a podrobnostech nástupu písemně informováni.

Podmínky k nástupu do MŠ:
• Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky a v šatně dodržovat rozestupy 2 m (není nutné u členů společné domácnosti), popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní.
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
• Při prvním vstupu do školky budeme vyžadovat po zákonném zástupci dítěte podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ dětí i členů rodiny a „Seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory s doporučením zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte v MŠ“.
Pozn. Formulář „Čestné prohlášení“ naleznete ke stažení v Dokumentech školy
V prostorách mateřské školy
• Děti by měly z domova znát, mít osvojené a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).
• Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.
• Ve třídě bude probíhat časté větrání
• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy dle doporučení MŠMT nosit nemusí.
• Ve školce bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.
Při podezření na možné příznaky COVID-19:
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
• Pokud dítě během pobytu ve školce vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktování zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
2. při protinádorové léčbě,
3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně.
Děkuji všem rodičům, kteří pochopili současnou situaci v MŠ a mají možnost si děti nechat do konce školního roku doma, že tak učiní. Velice si tohoto kroku vážíme.
Iva Poršová, ředitelka školy

Provoz školy od 25. 5. 2020
05.05.2020

Vážení rodiče a milí žáci,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
Pozn.: Celý dokument naleznete ke stažení v Dokumentech školy
Dle tohoto závazného dokumentu 25. 5. 2020 obnoví škola vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně.
Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka.
Žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v distančním způsobu vzdělávání.
Vyučování bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků ve skupině a složení jednotlivých skupin bude po celou dobu neměnné. Děkuji za předem vyplněné dotazníky, které nám umožní lépe se na provoz školy připravit.
Přítomnost žáků ve škole se uskuteční za níže uvedených podmínek:
 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Váš zájem nám sdělte písemně pomocí e-mailu nejpozději do 18.5., jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 Žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti.
 Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Pozn. Formulář „Čestné prohlášení“ naleznete ke stažení v Dokumentech školy
 Žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen.
 Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
2. při protinádorové léčbě,
3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Konkrétní podmínky a provozní dobu školy sdělíme v nejbližších dnech.
Iva Poršová, ředitelka školy

Důležité upozornění pro rodiče MŠ
05.05.2020

Vážení rodiče,
v pondělí 11.5.2020 bude naše MŠ otevřena od 8.00 - 16.00 hodin. Tato doba bude vyhrazena pouze pro vyzvednutí věcí vašich dětí ze šatny. Důvod - nadcházející rekonstrukce. O částečném otevření MŠ od 25.5. budete v nejbližších dnech informováni. Děkujeme.