Novinky

Sběr papíru
14.09.2020

Vážení rodiče !
I v tomto školním roce budeme sbírat starý papír. Chcete-li nám pomoci, budeme velmi rádi. Termín sběrového týdne / v říjnu / s předstihem upřesníme.
Mockrát děkujeme

Nošení roušek ve škole
09.09.2020

Podle informací ministra školství Roberta Plagy platí od čtvrtka 10.9. plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy. Tato povinnost by se neměla týkat přímo výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř školy, to znamená na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře.

Zrušení třídních schůzek - nový termín
09.09.2020

Vážení rodiče,
omlouváme se za případné komplikace. Třídní schůzky základní školy se přesouvají na příští týden 16.9. od 16. 00 hodin.

Provoz MŠ ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke COVID - 19
07.09.2020

Vážení rodiče,
abychom si nekomplikovali život, víc než je nutné, snažíme se neustále zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ochranu zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Provoz a vnitřní režimová opatření:
- Při vstupu do MŠ jsou všichni, včetně dětí povinni použít desinfekční prostředek na ruce
- Děti v MŠ ani jejich doprovod nemusí nosit roušky
- Zákonní zástupci dětí v případě změny neprodleně aktualizují své kontakty ( telefon, e-mail )
- Dítě s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma ) nesmí být přijato do MŠ
- Dítěti s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je
umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje pediatr.
- Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, bude dítě izolováno od ostatních a rodiče
budou informování o nutnosti jeho bezodkladného vyzvednutí. Dítě bude pro další dny přijato do MŠ pouze s potvrzením od
lékaře
- Děti používají dávkovače s mýdlem a jednorázové papírové ručníky
- Prostory MŠ jsou často větrané
- Děti jsou v průběhu každého dne informováni o správné hygieně a chování v MŠ
- V šatně by měly děti mít 1 - 2 roušky v igelitovém sáčku pro možnou potřebu použití

Ludmila Řepková uč .MŠ.

Poděkování za pomoc
30.08.2020

Velice děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoci v sobotu uklidit a přestěhovat školku po rekonstrukci. Velice si pomoci vážíme, bez této pomoci bychom pravděpodobně 1. září nezvládli školu a školku otevřít.

Zahájení nového školního roku
30.08.2020

Vážení rodiče a naši milí žáci,
v úterý začne nový školní rok, snad klidnější než ten předchozí.

V následujících řádcích jsem shrnula základní body a pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. Organizačně nelze zajistit veškerá doporučení, ale díky zkušenostem z loňského druhého pololetí věřím, že chod školy společně zvládneme.

PROVOZ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID – 19
Informace jsou platné k 1. 9. 2020. Je možné, že se v průběhu školního roku situace změní a provoz školy bude muset být upraven tak, aby odpovídal pravidlům stanoveným MŠMT a MZ.

1. Základní hygienická pravidla
Mezi opatření patří zejména dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Budeme v daleko větším rozsahu dbát na dezinfekci
a mytí rukou, na což jsme se náležitě připravili. Žáci školy budou s opatřením seznámeni ihned na počátku školního roku.
• Nevyžadujeme před prvním příchodem do školy žádné prohlášení o bezinfekčnosti.
• Nejsou stanovena ani žádná pravidla pro organizaci vstupu do budovy a před budovou školy.
• U vstupu do školy je umístěn dávkovač k dezinfekci rukou.
• Bude částečně omezen pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy. Prosíme rodiče, aby si nechodili vyzvedávat děti nahoru do školy, ale vyčkali příchodu dole u šaten.
• Žáci budou mít v aktovce stále k dispozici pro nenadálý případ jednu roušku.
• Žáci mají ve třídách nově zásobníky na papírové ručníky. Vlastní ručníky si děti nenosí, nejsou povolené.

2. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19

Příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.):
• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – není vpuštěn
do budovy, pokud je přítomen zákonný zástupce.
• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák bude oddělen od ostatních a neprodleně informován zákonný zástupce, aby si žáka ihned vyzvedl.
• Příznaky se vyskytnou během pobytu ve škole – žák si vezme roušku a je umístěn s dozorem v samostatně vyčleněné místnosti. Je neprodleně informován zákonný zástupce, aby si žáka ihned vyzvedl. Zákonný zástupce má dále telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne
o dalším postupu.

• Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel (alergické či chronické onemocnění), potvrzuje tuto skutečnost pediatr. Žáku s potvrzením je samozřejmě umožněn vstup do školy.
Prosíme rodiče, aby při zjištění jakéhokoliv výše jmenovaného příznaku neposílali své dítě do školy.

3. Výskyt onemocnění COVID - 19

• V případě výskytu onemocnění u některého z žáků bude škola o vzniklé situaci a následných krocích kontaktovat všechny rodiče.
• Případný přechod na distanční výuku proběhne pokud to bude v důsledku mimořádných opatření (plošné opatření MZ..) nebo z důvodu nařízení karantény, kdy bude znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků jedné třídy.

Další informace, souvislosti a případné dotazy budou probrány na schůzce 9. 9. od 16. 00 hodin ve školní jídelně. Přeji nám všem hodně zdraví.

V Dlouhém Mostě dne 29. 8. 2020

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Školní družina v roce 2020-21
26.08.2020

Školní družina začíná svůj provoz 1. září. Zájemci o družinu obdrží přihlášky do 2. září. Přijetí do družiny se bude řídit kritérii, které naleznete v záložce Dokumenty. Upozorňujeme na novinku v provozu šk. družiny - děti nebude možné vyzvedávat v době od 14.00 do 15.00 hodin, aby odchody dětí nezasahovaly do činnosti družiny. Platba zůstává stejná, tj. 700 Kč na celý školní rok.

Plavecký výcvik
26.08.2020

Žáci 2. a 3. ročníku v letošním roce absolvují plavecký výcvik. Budou jezdit plavat každé úterý, první lekce začíná již 8. 9. Další podrobnosti k výcviku se dozví žáci první týden ve škole.
S žáky školy budou jezdit zároveň i děti z mateřské školy, informace se též dozví rodiče po 1. září.

Škola začíná - první týden
26.08.2020

1.září
V 8. 00 hodin se koná společné zahájení všech žáků školy ve školní jídelně.
Předpokládaný konec vyučování v celé škole je v 8.45 – 9.00 hodin. Žáci, kteří budou chtít oběd, si ho ráno přihlásí. Oběd se bude podávat kolem 11.30 hodin. Školní družina funguje pro všechny děti (i nepřihlášené) od 6. 30 hodin do 12. 30 hodin.
Prvňáčci si mohou vzít již aktovku. Kornout není nutný, necháváme rozhodnutí na rodičích😊

2.září
Vyučování začíná v 8.00 hodin, na vyučování se žáci připravují od 7.50 hodin ve svých třídách. Přinesou si vybavený penál, přezůvky, aktovku. Žákům budou rozdány učebnice a sešity. Dostanou i žákovské knížky s novým rozvrhem hodin. Prosíme o vyplnění osobních údajů v žákovské knížce. Všem žákům končí vyučování v 11.40 hodin, první ročník končí v 10.45 hodin. Oběd se podává v 11.45 hodin. Družina je pro prvňáčky zajištěna i v době před obědem a již bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin.
3.– 4. září
Od čtvrtka se žáci učí podle daného rozvrhu hodin, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že ve čtvrtek je hlášena odstávka el. proudu, končí vyučování do konce týdne v 11. 40 hodin. Žáci si postupně přinesou zabalené učebnice, obaly na sešity podle pokynů paní učitelky. Mohou si již nosit potřeby na výtvarnou výchovu a podepsané věci tělesnou výchovu. Mají vyplněné žákovské knížky.

Přihlášky na stravování a do šk. družiny též obdrží žáci v prvních dvou dnech školy.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Děti v MŠ potřebují
24.08.2020

- jedno velké balení papírových kapesníků
- oblečení pro pobyt venku ( jiné než pro pobyt v MŠ )
- pohodlné oblečení pro pobyt v MŠ
- náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky ( pro případ polití, ušpinění....)
- bačkory ( z bezpečnostních důvodů NE pantofle ! )
- pláštěnku + holinky
- přezůvky na cvičení do tělocvičny - cvičky, kecky s bílou podrážkou ( pouze Sluníčka a Ferdové )
- malý polštářek k odpočinku po obědě ( pouze Ferdové )
- pyžamo ( pouze Kuřátka a Sluníčka )