Pokusné ověřování projektu Pohyb a výživa

Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013. Nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Naše škola přijala účast v projektu jako jediná malotřídní škola v Libereckém kraji.

Cíl edukačního programu P a V

V současné době se škola ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání připravuje na zahájení ověřování od 1.9.2014. Další informace naleznete na webových stránkách POP PaV http://pav.rvp.cz/.

Na zelenou – zvýšení bezpečnosti provozu Minkovice – Šimonovice – Dlouhý Most

Naše škola se zapojila do grantového programu Na zelenou, projektu podporujícího bezpečné cesty do školy. Získané finanční prostředky a metodická podpora nám pomohou vytvořit bezpečnější prostředí v okolí školy. V grantovém programu Na zelenou hrají klíčovou roli samotné děti.

Obec Dlouhý Most dlouhodobě řeší problém s absencí chodníku při hlavní silnici a pohybu velkého množství chodců především mezi ZŠ a MŠ a autobusovou zastávkou U Tří lip.

Cíle projektu
Cílem je doplnit infrastrukturu obce ke zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy a školky. Podpořit zájem dětí o veřejné dění.

Ovoce do škol

Tohoto projektu se naše škola účastní každoročně od šk. roku 2010/2011

Cíle projektu
Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol.

Projekt Výzva 56

Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového vzdělávání. Podpora naší škole umožní zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků. Díky získané dotaci vybavíme školní knihovnu 200 ks nových knih.

Výzva 56 je zároveň zaměřena na rozvoj jazykových znalostí žáků. Žáci pátého ročníku počátkem října 2015 absolvují pětidenní zájezd do Londýna, který je mj. doplněn i kurzy anglického jazyka.

Mléko do škol

Tohoto projektu se naše škola účastní každoročně od šk. roku 2017/2018

Cíle projektu

Základním cílem celého projektu Mléko do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol.

OPVVV – ŠABLONY I.

Naše škola se zapojila do programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, zkráceně Šablony I. projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Počátek projektu – 1. 9. 2017 a ukončení 31. 8. 2019.

OPVVV – ŠABLONY II.

Po ukončení programu Šablony I. naše škola plynule navazuje dalším vstupem do programu Šablony II. Projekt je zaměřen na personální podporu v ZŠ i MŠ (asistenti), podporu aktivit rozvíjejících ICT ve škole, spolupráci s rodiči dětí i žáků, spolupráci s veřejností. Počátek projektu – 1. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2021.