Mateřská škola

Školka

Mateřská škola je trojtřídní. Prostory MŠ jsou umístěny v přízemí budovy. Všechna oddělení mateřské školy jsou nově zrekonstruována. MŠ má možnost využívat tělocvičnu základní školy. K pobytu venku hojně využívá školní zahradu s herními prvky a venkovní třídu. Třídy školky jsou tvořeny třemi skupinami dětí. V jedné jsou starší děti předškolního věku Ferdové, v druhé děti mladší Sluníčka a nejmladší Kuřátka.

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Nástup dětí

Spontánní hry

Činnosti řízené pedagogem

Pohybové aktivity

Pobyt venku

Odpočinek

Stravování

Pitný režim

Způsob nakládání s prádlem

Ozdravná opatření

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠ

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé

Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.

Rodiče jsou povinni

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Úhrada školného a stravného od 1.9.2020

1. kategorie (věk 3 – 5 let)
stravné 800,- Kč
školné 500,- Kč
celkem: 1 300,- Kč
2. kategorie (věk 6 let)
stravné 800,-
školné 0,- Kč
3. kategorie (věk 7 let)
stravné 840,-
školné 0,- Kč

Doporučujeme zadání nebo úpravu trvalého příkazu. Platby za stravné a školné je třeba zasílat na účet školy nejpozději do 15. dne v měsíci.
číslo účtu: 180977141/0300; trvalý příkaz od 9/2020 do 6/2021

Dokumenty

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020-2021
ŠVP PV
Školní řád 2019-20
Kritéria pro přijetí do MŠ 2020-21
Zápisový list MŠ 2020-21
Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení k očkování
Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020-21
Potvrzení o řádném očkování dítěte

Akce mateřské školy na školní rok 2020/2021

Mateřská škola se aktivně zapojuje do programu Mrkvička a pravidelně se účastní ekologických programů v SEV Divizna v Liberci.

Škola v přírodě - i v letošním školním roce se mateřská škola chystá na společný pobyt s dětmi se základní školy. Pobytu se zúčastní pouze děti předškolního věku.
Plavecký výcvik - v letošním roce nabízíme i plavání v Libereckém bazénu jednou týdně celé první pololetí pro děti předškolního věku.
Kulturní akce - v průběhu školního roku děti navštíví několikrát Naivní divadlo v Liberci a zúčastní se i divadelních představení přímo v mateřské škole.
Stejně jako každý rok pořádáme karnevaly, jarmark, vánoční besídky, masopust, oslavu Dne dětí, školní výlet

Ostatní

Děti v MŠ potřebují:

O spokojenost dětí usilují

Ředitelka školy: Mgr. Iva Poršová

Paní učitelky:

Třída - Kuřátka (nejmladší děti)
Ludmila Řepková, Iveta Heroutová
Třída - Sluníčka (mladší děti)
Petra Čermáková, Jana Procházková
Třída - Ferdové (předškolní děti)
Miroslava Bukovinská, Ludmila Řepková

Školní asistentky:

Beáta Ceéová
Martina Krausová

Provozní zaměstnanci:

Uklizečka: Růžena Moučková