Mateřská škola

Školka

Mateřská škola je trojtřídní. Prostory MŠ jsou umístěny v přízemí budovy. Jsou tvořeny šatnou, soc. vybavením, kanceláří a dvěma třídami, kde jedna slouží jako herna s patřičným vybavením, druhá je zařízena pro pohybové, výtvarné a pracovní aktivity. Je zde umístěna jídelna a slouží i k polednímu odpočinku a relaxaci. MŠ má možnost využívat tělocvičnu základní školy. Třídy školky jsou tvořeny třemi skupinami dětí. V jedné jsou starší děti předškolního věku Ferdové, v druhé děti mladší Sluníčka a nejmladší Kuřátka.

Režim dneNahoru

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Nástup dětí

Spontánní hry

Činnosti řízené pedagogem

Pohybové aktivity

Pobyt venku

Odpočinek

Stravování

Pitný režim

Způsob nakládání s prádlem

Ozdravná opatření

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠNahoru

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé

Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.

Rodiče jsou povinni

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Úhrada školného a stravného od 1.9.2019

1. kategorie (věk 3 – 5 let) stravné 800,- Kč
školné 500,- Kč
celkem: 1 300,- Kč
2. kategorie (věk 6 let) stravné 800,-
školné 0,- Kč
3. kategorie (věk 7 let) stravné 840,- Kč
školné 0,- Kč

Doporučujeme zadání nebo úpravu trvalého příkazu. Platby za stravné a školné je třeba zasílat na účet školy nejpozději do 15. dne v měsíci. číslo účtu: 180977141/0300; trvalý příkaz od 9/2019 do 6/2020

DokumentyNahoru

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020-2021
ŠVP PV
Školní řád 2019-20
Úplata za předškolní vzdělávání 2019 - 20
Dodatek k úplatě 2019-20
Kritéria pro přijetí do MŠ 2020-21
Zápisový list MŠ 2020-21
Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení k očkování
Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020-21
Potvrzení o řádném očkování dítěte

Akce mateřské školy na školní rok 2019/2020Nahoru

Mateřská škola se aktivně zapojuje do programu Mrkvička a pravidelně se účastní ekologických programů v SEV Divizna v Liberci.
Škola v přírodě - i v letošním školním roce se mateřská škola chystá na společný pětidenní pobyt s dětmi se základní školy. Pobytu se zúčastní pouze děti předškolního věku.

Nadstandardní aktivity - kroužkyNahoru

Kroužky probíhají zpravidla v době od oběda do čtrnácté hodiny. Kroužky jsou určeny především dětem ve věku mezi 4 – 6. rokem. Mladší dětmi mohou být přihlášeny, ale podle našich zkušeností to není příliš vhodné, neboť bývají těmito kroužky přetěžovány a nakonec stejně do kroužků docházet nechtějí. Zvláště kroužek AJ je určen pro starší děti, které nemají problémy se zvládnutím mateřského jazyka.

OstatníNahoru

Děti v MŠ potřebují:

O spokojenost dětí usilujíNahoru

Ředitelka školy: Mgr. Iva Poršová

Paní učitelky:

Třída - Kuřátka (mladší děti)
Bc. Ing. Jana Procházková, Iveta Heroutová
Třída - Sluníčka (mladší děti)
Miroslava Bukovinská, Bc. Petra Čermáková
Třída - Ferdové (předškolní děti)
Ludmila Řepková

Provozní zaměstnanci:

Uklizečka: Růžena Moučková
Školník: Miroslav Pospíšil