Zápis

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání školního roku 2021/2022 proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona v dubnu 2021.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení §36 a §46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

  1. Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, jsou přednostně přijímáni žáci s trvalým bydlištěm v obci Dlouhý Most.
  2. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Dlouhý Most.
  3. Žáci, kteří nyní navštěvují MŠ Dlouhý Most.
  4. Ostatní

Kritérium č. 1 má přednost před všemi ostatními. Ke kritériím č. 2 - 4 bude ředitelka přihlížet v případě volné kapacity.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce obce Dlouhý Most a zástupce Školské rady.

V Dlouhém Mostě dne 24.1. 2020
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Proč si vybrat naši školu?

Prohlídka školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. 485149005 nebo 736754607

Srdečně zveme zájemce dne 7. dubna 2020 ve 12.15 hodin, kdy pro budoucí prvňáčky připravujeme ukázkovou hodinu - Škola nanečisto.